COMPARTIR
as prioridades estratéxicas da Deputación da Coruña para o presente período dos Fondos de Recuperación, Transformación e Resiliencia
SENSIBILIZAR
aos/ás representantes municipais sobre a conveniencia de aproveitar os Fondos de Recuperación, Transformación e Resiliencia
INFORMAR
aos concellos sobre as oportunidades concretas para aproveitar os Fondos de Recuperación, Transformación e Resiliencia
ASESORAR
ás autoridades e persoal técnico dos concellos no proceso de preparación e presentación de proxectos

Novo Marco Estratéxico da Deputación da Coruña

A pesar de que son moitas as actuacións que a Deputación da Coruña ven levando a cabo durante os últimos anos para impulsar o desenvolvemento económico, social, cultural e ambiental da provincia, é consciente de que aínda queda moito por facer, polo cal tamén era necesario continuar impulsando os procesos de reflexión estratéxica que permitan marcar o novo rumbo e establecendo as novas prioridades.

Por ese motivo, tomando como base o indicado no PES- Plan Estratéxico de Subvencións 2020/2022 da deputación da Coruña, deseñouse un documento de traballo denominado Actualización do Marco Estratéxico da deputación provincial da Coruña, de xeito que unha vez aprobado poida orientar a acción, tanto do conxunto das institucións como de cada unha das súas áreas, aproveitando tamén o impulso que debe proporcionar o novo marco de apoio público.

Nese sentido, os principais resultados de dito exercicio de reflexión estratéxica foron os seguintes:

Prioridades Estratéxicas

Revitalización do
rural coruñés
Potenciación da
cooperación cos concellos
Aposta polo
emprego

Obxectivos Estratéxicos:

 1. Asegurar no ámbito territorial da provincia a prestación integral dos servizos sociais e garantir o benestar social da poboación, en especial no rural e moi singularmente dos colectivos máis desfavorecidos.
 2. Impulsar o desenvolvemento económico e social da provincia coa implementación de políticas públicas que contribúan a xerar riqueza no territorio dun xeito integral, a impulsar a igualdade e a por freo á despoboación do rural coruñés.
 3. Apoiar a creación e o fomento do emprego no ámbito provincial.
 4. Ampliar e mellorar as infraestruturas, equipamentos e servizos da provincia (corrixindo o déficit do rural) e promover a actuación supramunicipal.
 5. Impulsar e apoiar accións de protección e coidado do medio ambiente, a biodiversidade, a loita contra o cambio climático e o crecemento sostible.
 6. Promover o turismo local e provincial.
 7. Apoiar, promover e difundir a cultura e a formación no ámbito provincial.
 8. Contribuír ao estímulo da práctica da actividade física e o deporte como principio de saúde.
 9. Contribuír aos obxectivos de normalización da lingua galega e fomentar o seu uso desde a institución provincial e os concellos.
 10. Impulsar os proxectos europeos e a solidariedade internacional.
Nena observando cunha lupa uns troncos apilados nun bosque

Ámbitos de Actuación:

 • Aposta por unha provincia verde e pola mobilidade sostible.
 • Desenvolvemento rural integral.
 • Emprego, retención e atracción de talento.
 • Inversión social: servizos sociais comunitarios, teleasistencia,…
 • Ordenación, ampliación e mellora da seguridade da Rede Provincial de Estradas.
 • Cultura/Educación/Lingua galega/Deporte.
 • Turismo.
 • Igualdade.
 • Implantación da administración electrónica.
 • Mellora dos servizos públicos.
 • Soporte xurídico, económico, técnico e urbanístico aos pequenos concellos.

Next Generation EU

En xullo de 2020, o Consello Europeo acordou un instrumento excepcional de recuperación temporal coñecido como Next Generation EU dotado con 750.000 millóns de euros para o conxunto dos Estados Membros. Os Fondos Europeos garanten unha resposta europea coordinada cos Estados Membros para facer fronte ás consecuencias económicas e sociais da pandemia.

Os fondos poden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volume de ata 360.000 millóns de euros e transferencias non reembolsables por unha cantidade de 390.000 millóns de euros.

Os dous instrumentos de maior volume do Next Generation EU son:
 • O Mecanismo para a Recuperación e a Resiliencia (MRR): constitúe o núcleo do Fondo de Recuperación e está dotado con 672.500 millóns de euros. A súa finalidade é apoiar o investimento e as reformas nos Estados Membros para lograr unha recuperación sostible e resiliente, á vez que se promoven as prioridades ecolóxicas e dixitais da UE.
 • O Fondo REACT-EU: dotado con 47.500 millóns de euros. Os fondos de REACT-EU operan como fondos estruturais, pero con maior flexibilidade e axilidade na súa execución. REACT-EU promoverá a recuperación ecolóxica, dixital e resiliente da economía.
Next Generation EU tamén achega fondos adicionais a outros programas ou fondos europeos, como o Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural (FEADER) e o Fondo de Transición Xusta (FTJ).

Dentro do MRR, España recibirá un total de aproximadamente 140.000 millóns de euros, dos que 82.260 millóns corresponden a transferencias non reembolsables. Ademais, poderá acceder a un volume máximo de 67.300 millóns de euros en préstamos.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "España Puede"

O Goberno de España elaborou o seu Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia que constitúe unha folla de ruta que inclúe investimentos e un amplo conxunto de reformas estruturais que responden tanto ás recomendacións específicas das institucións europeas como aos propios diagnósticos realizados polas institucións e axentes sociais e da sociedade civil españolas.

O obxectivo do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España é acelerar a recuperación económica e social tras a crise do COVID-19 e lograr incrementar a capacidade de crecemento a medio e longo prazo. Por iso, xunto con substanciais investimentos, prevé unha serie de reformas estruturais co fin de afrontar os retos pendentes e de crear as condicións adecuadas para que estes fondos invístanse da forma máis eficiente e teñan o maior impacto posible.

En concreto, o Plan está deseñado sobre catro eixos transversais: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión territorial e social e a igualdade de xénero. Ao redor dos catro eixos transversais, o plan estrutúrase ao redor de dez políticas panca que integran á súa vez 30 compoñentes ou liñas de acción, tanto de tipo regulatorio como de impulso ao investimento.

Convocatorias abertas e de próxima apertura para entes locais

Logo de Europe direct da Diputación da Coruña
 • MOVES III - Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica. (enlace).
 • Programa de incentivos 2 - Instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía. (enlace).
 • Convocatoria 2023 para a transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais. (enlace).
 • Axudas para a rexeneración e/ou mellora en masas consolidadas de frondosas autóctonas e para a xestión forestal sostible para usos silvopastorais en masas consolidadas de frondosas autóctonas. (enlace).
 • Subvención a concellos para actuacións de embellecemento do litoral galego. (enlace).
direccion
Edificio de usos múltiples
Lugar As Neves, 71-73
15613 – A Capela (A Coruña)
contacto
+34 881 045 900